اعلام شکایات مشتریان به صورت حضوری و تلفنی امکان پذیر می باشد.

انتقادات و پیشنهادات شما به صورت حضوری به آدرس : اصفهان، خیابان عبدالرزاق، فروشگاه گز کرمانی

تلفن شکایات و پیشنهادات : 03135722350 داخلی 6